Ordlista

Ladda ner: ordlista.pdf

Ordlista för T2S Enhet 1 – 7 ALFABETISK ORDNING

(g) Google är källan. Resten är Wikipedia.

Artificiell intelligens. Artificiell intelligens (AI) är intelligens – att uppfatta, syntetisera och härleda information – som demonstreras av maskiner, i motsats till intelligens som demonstreras av icke-mänskliga djur och människor. Exempel på uppgifter där detta görs är taligenkänning, datorseende, översättning mellan (naturliga) språk och andra kartläggningar av inmatningar.

Avfallshantering. Avfallshantering eller bortskaffande av avfall omfattar de processer och åtgärder som krävs för att hantera avfallet från dess uppkomst till dess slutliga bortskaffande. Detta omfattar insamling, transport, behandling och bortskaffande av avfall samt övervakning och reglering av avfallshanteringsprocessen och avfallsrelaterade lagar, teknik och ekonomiska mekanismer.

Avskogning. Avskogning eller skogsröjning är avlägsnande av en skog eller ett trädbestånd från mark som sedan omvandlas till annan användning än skog [3]. Avskogning kan innebära att skogsmark omvandlas till jordbruk, boskapsskötsel eller urban användning. Den mest koncentrerade avskogningen sker i tropiska regnskogar.

Bekämpningsmedel. I allmänhet är ett bekämpningsmedel ett kemiskt (t.ex. karbamat) eller biologiskt agens (t.ex. virus, bakterier eller svampar) som avhåller, oskadliggör, dödar eller på annat sätt motverkar skadedjur.

Biocapacitet. Ett ekosystems biokapacitet eller biologiska kapacitet är en uppskattning av dess produktion av vissa biologiska material, t.ex. naturliga resurser, och dess absorption och filtrering av andra material, t.ex. koldioxid från atmosfären.

Biodiversitet. Biodiversitet eller biologisk mångfald är mångfalden och variationen i livet på jorden. Biodiversitet är ett mått på variation på genetisk nivå (genetisk variabilitet), artnivå (artdiversitet) och ekosystemnivå (ekosystemdiversitet).

Cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi är en produktion- och konsumtionsmodell som innebär att befintliga material och produkter delas, leasas, återanvänds, repareras, renoveras och återvinns så länge som möjligt.

De 5s (g). 5S står för de fem stegen i denna metod: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Dessa steg innebär att man går igenom allting i ett utrymme, bestämmer vad som är nödvändigt och vad som inte är nödvändigt, sätter saker och ting i ordning, städar och fastställer rutiner för att utföra dessa uppgifter regelbundet

Dekarbonisering (g). Termen decarbonisering betyder bokstavligen minskning av kol. Det innebär att man övergår till ett ekonomiskt system som på ett hållbart sätt minskar och kompenserar utsläppen av koldioxid (CO₂).

Den europeiska handlingsplanen (g). Syftet är att: Omorientera kapitalflödena mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt, hantera finansiella risker som härrör från klimatförändring, naturkatastrofer, miljöförstöring och sociala frågor, och. Främja öppenhet och långsiktighet i den finansiella och ekonomiska verksamheten.

Ekodesign. Ekologisk design eller ekodesign är ett tillvägagångssätt för att utforma produkter och tjänster där man tar särskild hänsyn till en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Ekologiskt fotavtryck. Det ekologiska fotavtrycket är en metod som förespråkas av Global Footprint Network för att mäta människans efterfrågan på naturligt kapital, dvs. den mängd natur som krävs för att försörja människor och deras ekonomier. Den spårar denna efterfrågan genom ett ekologiskt redovisningssystem.

Energieffektivt (g). Energieffektivitet är användningen av mindre energi för att utföra samma uppgift eller åstadkomma samma resultat. Energieffektiva hem och byggnader använder mindre energi för att värma, kyla och driva apparater och elektronik, och energieffektiva tillverkningsanläggningar använder mindre energi för att producera varor.

Europeisk handlingsplan för cirkulär ekonomi (g). EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin (CEAP=Circular Economy Action Plan) var en omfattande samling lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som antogs 2015 och som syftade till att omvandla den europeiska ekonomin från en linjär till en cirkulär modell. handlingsplanen kartlades 54 åtgärder samt fyra lagstiftningsförslag om avfall.

Fossila bränslen. Ett fossilt bränsle är ett kolväteinnehållande material som bildas naturligt djupt i jordskorpan från resterna av döda växter och djur och som utvinns och förbränns som bränsle. De viktigaste fossila bränslena är kol, olja och naturgas.

Förnybar energi. Förnybar energi är energi som hämtas från förnybara resurser som förnyas naturligt på en mänsklig tidsskala.] Den omfattar källor som solljus, vind, vattenrörelser och geotermisk värme.

Grönmålning är en form av reklam eller marknadsföring (spin) där grön PR och grön marknadsföring används på ett bedrägligt sätt för att övertyga allmänheten om att en organisations produkter, mål och policyer är miljövänliga.

Gödselmedel. Gödselmedel är material av naturligt eller syntetiskt ursprung som appliceras på jord eller växtvävnad för att tillföra växtnäring.

Holistisk process. Som rör eller berör helheter eller kompletta system snarare än de enskilda delarna.

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett samhälleligt mål som handlar om människors förmåga att på ett säkert sätt samexistera på jorden under lång tid.

Hållbara hushåll (g). Ett hållbart hem är ett hus som byggs eller moderniseras på ett sätt som sparar resurser, optimerar energi- och vattenanvändningen och som håller längre med kvalitetssystem. Ett hållbart hus byggs med material med låg inverkan och hög prestanda. De är effektiva när det gäller tillverkning, frakt och installation.

Hållbarhetsmärkning (g). Miljömärken fastställer miniminormer för miljö och hälsa och verifierar produkter som uppfyller kriterierna. De är utformade för att informera konsumenter, varumärken och tillverkare om att de märkta produkterna är mer miljövänliga än de flesta andra.

Innovation                                                      Innovation är det praktiska genomförandet av idéer som leder till att nya varor eller tjänster introduceras eller till att varor eller tjänster som erbjuds förbättras.

Koldioxidavtryck. Ett koldioxidavtryck är de totala utsläppen av växthusgaser som orsakas av en individ, händelse, organisation, tjänst, plats eller produkt, uttryckt som koldioxidekvivalenter (CO2e).

Koldioxidhandavtryck (g). Ett koldioxidhandavtryck är motsatsen till ett fotavtryck. Det erkänner de åtgärder som du vidtar för att påverka klimatet positivt, utöver att minska ditt eget koldioxidavtryck. Om du gör tillräckligt många av dessa åtgärder kan de till och med uppväga storleken på ditt koldioxidavtryck.

Lean management. Lean manufacturing är en produktionsmetod som i första hand syftar till att förkorta tiderna inom produktionssystemet samt svarstiderna från leverantörer och kunder.

Lean-principer (g). De fem principerna anses vara ett recept för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen och omfattar följande: 1) definiera värde, 2) kartlägga värdeflödet, 3) skapa flöde, 4) använda ett pull-system och 5) sträva efter perfektion.

Linjär ekonomi (g). Den traditionella modellen där råvaror samlas in och omvandlas till produkter som konsumenterna använder tills de kastar dem som avfall, utan att bry sig om deras ekologiska fotavtryck och konsekvenser.

Miljövänlig. Miljövänliga processer eller miljöanpassade processer (även kallade ekovänliga, naturvänliga och gröna) är hållbar utveckling- och marknadsföringsbegrepp som avser varor och tjänster, lagar, riktlinjer och policyer som gör anspråk på att minska, minimera eller inte skada ekosystemen eller miljön.

Muda, Mura, Muri (g). Muda, mura och muri är tre typer av slöseri som påverkar arbetsflödet, produktiviteten och i slutändan kundernas tillfredsställelse negativt.

Organiskt jordbruk. Organiskt jordbruk, även känt som ekologiskt jordbruk, är ett jordbrukssystem som använder gödselmedel av organiskt ursprung, t.ex. kompostgödsel, gröngödsel och benmjöl, och som lägger tonvikten på tekniker som växelbruk och kompanjonplantering.

Produktens livscykel. Produktlivscykelhantering är företagsledningens succession av strategier när en produkt genomgår sin livscykel. De förhållanden under vilka en produkt säljs förändras med tiden och måste hanteras när den genomgår sina olika stadier.

Produkt som tjänst. Produkt som tjänst är konceptet att sälja de tjänster och resultat som en produkt kan ge snarare än själva produkten.

Pull (Sugstyrd) produktion (g). En metod för produktionsstyrning där verksamheter i senare led signalerar sina behov till verksamheter i tidigare led. Pull produktion strävar efter att eliminera överproduktion och är en av de tre huvudkomponenterna i ett komplett just-in-time-produktionssystem.

Sway (g). Sway är en digital storytelling-app som hjälper dig att skapa professionella, interaktiva designer för bilder, text, videor och andra medier på några minuter.

Utsläpp av växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser från mänsklig verksamhet förstärker växthuseffekten och bidrar till klimatförändringen. Den största delen är koldioxid från förbränning av fossila bränslen: kol, olja och naturgas. De största utsläpparna är kol i Kina och stora olje- och gasbolag.

Värdeflöde. Ett värdeflöde är den uppsättning åtgärder som vidtas för att skapa mervärde för en kund från den första förfrågan till dess att kunden har uppnått värdet. Värdeflödet börjar med det första konceptet, går genom olika utvecklingsstadier och vidare till leverans och support. Ett värdeflöde börjar och slutar alltid med en kund.

Värdekedja. En värdekedja är en rad aktiviteter som ett företag som är verksamt inom en viss bransch utför för att leverera en värdefull produkt (dvs. en vara och/eller tjänst) till slutkunden.

Växthusgasutsläpp. Växthusgasutsläpp från mänsklig verksamhet förstärker växthuseffekten och bidrar till klimatförändringen. De flesta är koldioxid från förbränning av fossila bränslen: kol, olja och naturgas. De största utsläpparna är kolindustrin i Kina och stora olje- och gasbolag.

Återvinning. Återvinning är processen att omvandla avfallsmaterial till nya material och föremål. Återvinning av energi från avfallsmaterial ingår ofta i detta begrepp. Ett materials återvinningsbarhet beror på dess förmåga att återfå de egenskaper som det hade i sitt ursprungliga tillstånd.